MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SPITALUL GENERAL C.F. GALAŢI
Str. Alexandru Moruzzi Nr. 5-7
Secretariat(tel/fax): 0236/ 411613
Manager: 0236/ 460795 int. 150
Centrala: 0236/ 460795, 475764
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Web: www.spitalgeneralcfgalati.ro Nr: 11199/03.11.2016

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la atribuirea prin achizitie publica FURNIZARE ,,TRUSA LAPAROSCOPIE,, 1 buc.
Procedura simplificata - Intr-o singura etapa online

Detaliu invitatie de participare/anunt simplificat
Tip legislatie: Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016
Autoritatea contractanta: SPITALUL GENERAL CF GALATI cu sediul Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr.5- 7
Conditiile de participare: prin intermediul sistemului electronic (cu conditia ca operatorii economici sa fie inregistrati in SEAP).
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentaţia de atribuire nr: 251570/20.10.2016 poate fi obţinută de pe site-ul www.e-licitatie.ro (SEAP) – prin accesarea invitatiei de participare publicata cu nr. 395310/03.11.2016.
Tip contract: Furnizare
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Obiectul contractului: Contract de furnizare ,,TRUSA LAPAROSCOPIE,, 1 buc.
COD CPV 33168000-5- Aparate de endoscopie si de endochirurgie
Valoarea estimată: 166.666 lei fara TVA si reprezinta valoarea estimată a prezentei proceduri în functie de care se vor elabora si evalua ofertele.
Garantia de participare: Valoarea garantiei de participare este de 3.000 lei se constituie in conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din H.G. nr.395/2016. prin virament in contul nr. RO70TREZ23F660601200130X deschis la Trezoreria Galaţi si cu plata in numerar la casieria unitatii. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie se fie prezenta in original cel mai tarziu la data si ora-limita stabilita pentru depunere a ofertelor la sectretariatul - SPITALULUI GENERAL CF GALAŢI, str.Alexandru Moruzzi, nr. 5-7, jud. Galaţi, cod poştal 800223;
Oferta depusă de ofertanti trebuie să cuprindă:
- DUAE poate fi descarcat in vederea completarii acestuia, la urmatorul link:https: //ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, cu instructiuni de completare disponibile pe www.e-licitatie.ro;
- Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
- Propunerea financiară
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda in care se transmite oferta: Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.
Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor: 16.11.2016 ora 1500 in SEAP
a). Intreaga procedura se deruleaza Online prin mijloace electronice puse la dispozitie de SEAP.
b). Obligativitatea operatorului economic de a depune DUAE odata cu oferta.
c). Documentele justificative vor fi depuse in copie cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Adresa la care se transmit ofertele: pe site-ul www.e-licitatie.ro (SEAP)
Data limita de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Plata preţului contractului se va face prin contul nr. RO83TREZ3062OF330800XXXX deschis la Trezoreria Mun. Galaţi nu mai tarziu de 30.12.2016.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărele de telefon: 0236/460795 int.103.

R D.T.