1. Spitalul General Căi Ferate Galaţi în calitate de locator, organizează la sediul său din str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7 în ziua de 02.11.2015 ora 12 00, licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu pe care îl are în administrare cu destinatia Cabinet medical individual de medicină generală, situat în cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Galaţi. Termenul de închiriere este 5. ani.
Ofertele se depun la sediul Spitalului General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, cod poştal 800223, până la data de 30.10.2015 ora 11 00
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 02.11.2015 ora 12 00
2. Licitatie deschisa este organizată conform:
- Ordinul 1802/14.11.2002 pentru aprobarea precizărilor privind închirierea unor bunuri imobile sau părţi disponibile din acestea de către M.L.P.T.L. şi de instituţiile publice din subordinea acestuia;
- HG nr. 990/2002 privind unele măsuri pentru închirierea unor imobile sau părţi disponibile din acestea de către M.L.P.T.L. şi de instituţiile publice din subordinea acesteia publicate în Monitorul Oficial nr. 679/13.09.2002;
3. Limba de redactare a ofertei: Română.
4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.
5. Preţul ofertei va fi exprimat în euro.
6. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii este preţul cel mai ridicat.
7. Adresa la care se depune oferta: Spitalul General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr.5-7, Jud. Galaţi – secretariat.
8. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.10.2015, ora 1100
9. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: ora 1200 - 02.11.2015 - Spitalul General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr.5-7, Jud. Galaţi.
10. Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări, contra sumei de 30,00 lei, de la casieria unităţii organizatoare.
11.Garanţia de participare: 100 lei.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0236/412790, 0236- 460795 int.103, persoana de contact Insp. Sp. Tatiana Donici.

SERVICIUL ADM. A.P.CONTRACTARE,
Insp. Sp. Tatiana Donici